کامران باقری لنکرانی، وزیرسابق بهداشت که
دردولت نهم ازسوی احمدی نژاد به ” هلو ” تشبیه
شده بود، در گفتو گو با روزنامه ” جام جم ” در
مورد اینکه او فکر می کند احمدی نژاد اینروزها
شبیه چه میو ه ای است،گفت:
شماشانس آوردید که من با ادب هستم و بیشتر خوانندگان شما
ممکن است خانمها باشند وگرنه میتوانستم نام
این میوه را بدون خجالت اعلام کنم!
***

نکته عمیق و تلخ!

این کاملا درست است که حکومت فعلی در
ایران درعرض سی و خرده ای سال سعی درترویج
سیاست پارسی زدایی و عر بگرایی داشته است.
کشور ایران روز به روز عربتر شده و از تاریخ و
تمدن درخشان خود دورتر گشته است.
تنهاحسن قضیه عر بشدن کشورمان ایران
این است که ممکن است یکروز” بهار عربی ”
در کشور ما هم شکوفه بزند.
—————
من خریدار تخم مر*غ*ی* در تهران را می شناسم
که هر وقت تخم مرغی می بیندزیرگریه می زند واز
غم گرانی تخم مرغ ترانه غمگین
” من شانه هایت را برای گریه کردن دوست دارم ”
را می خواند.
——————–

آرزوی ایرانیها در چند دهه گذشته

دهه ۵۰: اگه انقلاب بشه خوشبخت میشیم
دهه ۶۰ : اگه جنگ تموم بشه خوشبخت میشیم
دهه ۷۰ : اگه خرابی های جنگ رو بازسازی کنیم خوشبخت میشیم
دهه ۸۰ : اگه معجزه بشه خوشبخت میشیم
!
دهه ۹۰ : خدا کنه از این بدبخت تر نشیم