زنی از مردش پرسید
کیو بیشتر از همه دوست دار؟
مرد گفت دخترم را
پزن پرسید
دیگه کی رو؟
گفت مامانم را
بعدش؟:
بابام را
زن با ناراحتی پرسید
بعد از بابات؟
مرد گفت خواهرم را
زن با بغضی که در گلو داشت پرسید
همین؟
مرد گفت تو پرسیدی کیو دوست داری نگفتی که عشقت کیه
زن ذوق زده پرسیید
عشقت کیه؟؟؟
مرد گفت : تیم پرسپولیس