تو فرودگاه دیدم یه پسر بچه معصوم داره واکس می فروشه ، دلم سوخت . گفتم برم ازش چند تا بخرم .
گفتم : چنده ؟ پسر بچه معصوم گفت : ۷۰۰ هزار تومان . گفتم : مگه واکس را از چی ساختند ؟
گفت : شما« غضنفر » هستید ؟!
گفتم : نه
گفت : حتما برادرشی ، این واکس نیست ، خاویاره !
تا شنیدم زدم بچاک