چطوره صبح را با لبخند آغاز کنیم شاید روزی بهتر از دیروز داشته باشیم ؟

حکیمی ﺭﺍ ﭘﺮﺳــﯿﺪﻧﺪ: ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ چه وقتی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺳﺖ؟
جواب داد ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺗﻮﺍﻧﺎ ﺷﻮﺩ
ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ: ﺗﻮﺍﻧﺎ ﺍﺯ نظر ثروت؟
ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ: ﻧﻪ ! چرا که ثروت را اعتباری نیست
ﮔﻔﺘﻨﺪ: ﺗﻮﺍﻧﺎ ﺍﺯ نظر جسمی؟
ﮔﻔﺖ : ﻧﻪ ! چرا که جسم را بقائی نیست
گفتند: توانا از نظر عقلی؟ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ: نه! چرا که عقل زوال دارد و به آن نمی توان دل بست
ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ: مسخره مون ﮐﺮﺩﯼ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺍﺩ: ﺁﺭﯼ