به جای عید نوروز، عید قربان!
همین امسال اجرائی کن آن را
بکُش یک گوسفند و احتراماَ
خبر کن حضرت صاحبزمان را
بپیچان روده را دور سر خویش
بکن تقلید، شیخ روضه خوان را
دکور کن در میان هفت-سین ات
به جای سبزه، سیراب شیردان را
به گلدان، جای سنبل، پاچه بگذار
ز بویش تازه کن اعماق جان را
به جای نُقل، وقت سالتحویل
بکن با پِشکِلی، شیرین دهان را
به جای تخم مرغِ رنگی آنوقت
بفرما رنگ کن این دنبلان را