الدنیاآنچه که هیچ آفریده ای در آن نیاساید

العاقل: آنکه به دنیا و اهل آن نپردازد

الکامل: آنکه از غم و شادی منفعل نشود

الدانشمند: آنکه عقل معاش ندارد

الجاهل: دولتیار

العالم: بی دولت

الخسیس: مالدار

القاضی: آنکه همه او را نفرین کنند

البهشت: آنچه نبینند

الحلال: آنچه نخورند

المهملات: کلماتی که در معرفت رانند

الوسوسه: آنچه در باب آخرت گویند

البازاری: آنکه از خدا نترسد

الحاجی: آنکه قسم دروغ به مکه خورد

المحتسب: دوزخی

الواعظ: آنکه بگوید و نکند

الفارغ: مست

المضحکه: مست در میان هوشیاران

المجرد: آنکه به ریش دنیا بخندد

العشق: کار بیکاران

المتواضع: مغلس

الخاتون: آنکه معشوق بسیار دارد

الذلیل: بدهکار

الکدبانو: آنکه اندک دارد

البکارت: اسم بی مسما