ًیک شمرونى در امریکا برای شغل دوم یک کلینیک باز می کند با یک تابلو به این مضمون

درمان بیماری شما با ۵۰ دلار. در صورت عدم موفقیت ۱۰۰ دلار پرداخت می شود.”

یک دکتر آمریکایی برای مسخره کردن او و کسب ۱۰۰ دلار به آنجا می رود و می گوید: من حس ذائقه ی خود را از دست داده ام. شمرونیه به دستیار خود می گوید: از داروی شماره ۲۲ سه قطره بهش بده. دکتر دارو را می چشد اما آن را تف می کند و می گوید این دارو نیست که گازوییل است

شمرونیه میگه شما درمان شدید
چون طعم گازوییل را حس کردید و ۵۰ دلار می گیرد

چند روز بعد دکتر آمریکایی برای انتقام بر می گردد و می گوید که حافظه اش را از دست داده است
شمرونیه به دستیار خود می گوید: از داروی شماره ۲۲ سه قطره بشش بده. دکتر اعتراض می کند که این دارو که مربوط به ذائقه بود
و شمرونیه می گوید شما حافظه خود را به دست آوردید و درمان شدید
و ۵۰ دلار می گیرد.

به عنوان آخرین تلاش دکترچند روز بعد مراجعه می کند و می گوید که بینایی خود را از دست داده است
شمرونیه میگه متاسفانه نمی توانم شما را درمان کنم، این ۱۰۰ دلاری را بگیرید!
اما دکتر اعتراض می کند که این ,یک۵۰ دلاری است. شمرونیه میگه شما درمان شدید و ۵۰دلار دیگر می گیرد
شمرونیه میزنه رو شونه دکتر آمریکایی و میگه
هیچوقت شمرونى هارو دست کم نگیر اینو به اون اوباما هم بگو

زنده باد ایران