‫متلکهای بسیجی ها به دخترها:
خوشگله نمازتوخوندی –
روزه هاتوبگیرم برات جیگر-
وقت داری بریم مسجد
-خواهرم اندامت بوی کربلا میده شهیدتم
.شماره تو بده نمازصبح بیدار‬م.
——————————————-
‫حاج اقا داشت تو مسجد سخنرانی میکرد
گفت: امام حسن سوار بر ذوالجناح داشت می رفت،،،
یکی از تو جمعیت گفت:حاج اقا ذوالجناح که اسب امام حسین بود نه امام حسن؟؟؟؟
.
.
.
.
حاج اقا هم جواب داد:خفه شو،،،تو موتور داشته باشی به داداشت نمیدی؟‬