حاج آقا صبح که بیدارشد خوابش را برای خانمش تعریف کرد وگفت : به فرشته نگهبان گفتم خواهرقصرمن کدوم یکیه ؟
فرشته جواب داد خواهرچیه ؟ بگوعشقم ، بگوعزیزم …
 خانمش جواب داد والا اگرمن هم مثل تو دیشب دوتا بشقاب پرقورمه سبزی خورده بودم الان داشتم توی بهشت با فرشته ها گل یا پوچ بازی می کردم !