یه روز یه مرده توى فرودگاه از پشت شیشه به یه هواپیما نگاه میکرد و سیگار میکشید.
مرد حکیمى به او نزدیک شد و پرسید؛چند ساله که سیگار میکشى؟
مرد سیگارى گفت؛ سى ساله سیگار میکشم. مرد حکیم گفت؛ آیا میدونى باپولى که بمدت سى سال صرف خرید سیگار کردى،اگر جمع کرده بودى،الان میتونستى اون هواپیما رو بخرى؟ مرد سیگارى گفت؛اون هواپیماى شخصى خودمه . مرد حکیم گفت؛ “یه نخ بده تا با هم بکشیم”