میگه یه چیزیه که:
من میزارم به تو ،
تو میزاری به من ،
یکی میزاره به یکی ،
یکی هم نمیزاره به یکی ،
ولی به نظر من
هرکی گذاشت بهت ،…..
تو هم باید بزاری بهش