بجای اعلان پایان فعالیت تصمیم گرفتم که آن را بصورت گانامه منتشر کنم گمان می کنم تصمیم بهتری باشد