کمی نگاه کن مرا که خسته ی نوازشم

که مثل خواب دانه ای در آرزوی رویشم

شبی به خواب من بیا ببار و خیس کن مرا

درخت خشک ساده ای در انتظار بارشم.