فردا نیستم
امروزازمن قبولش کن

سلام!

برگرفته از کتاب
دریا در فنجان