آه از آن تدبیر
آه از تزویر
آه از آغاز و از انجام
آه از این ره پوی خواب آلود سنگین گام
آه از این نیرنگ
آه از این شهر سیه دامان خونین چنگ
مسلخ گل بوته های وحشی خوشرنگ
ساز ها، کج نغمه، تلخ آهنگ
رفته در یرلیق زردشتی
جلوه از گفتار و ازپندار و از کردار
نیک پنداری
قصه ی نوح است و قوم لوت دیگر بار
در تمیز خلق پیچیده است طوفان فریب و رنگ
نه دگر در روز
جنبش و جوش و جهاد و جلوه های جمع
نه دگر در شب
شاهد و شمع و شراب و شعر و شیرینی
عاشقان مفلوک
جلوه ی معشوقکان بیماروارو خوار
زندگی در باتلاق ژرف و من بیزار
” خسته از بی رنگی تکرار “