مگر هر تابستان چند پنج‌شنبه
و آن سال چند تابستان داشت؟
.
.
.
کی و چه‌گونه زمین چرخید
که تابستان
عاشق‌ترین فصل سال شد،
در چشم انتظار پاییزی ناگزیر؟

زندگی
کوتاه‌تر از آن است
که حتی به آغاز پرسش برسیم.