وای بر ما
اگر خواهر خزر بمیرد
خلیج فارس آنقدر خواهد گریست
که همه ی دریا های دنیا بالا بیایند
و بالا می آیند
تا همراه رود ها، چشمه ها و
دو دیده من
از میان مکافات زخم و نمک بگذرند
و می گذرند
تا آسمان ِ سراسر این سر زمین
با هزاران امید بار آور از باران
بجانب ارومیه راه بیفتد
و راه می افتد
تا دیگر
نه هیچ تن تشنه ای از تاریکی بترسد و
نه زخم های بیشمار ما از نمک
شهریور ماه