سیزده شب تمام
مثل یک کشیک ِ نگران راه رفته ام
امشب استراحت می‌‌کنم
ماهی ها آسوده تر از همیشه خوابیده اند
و ماه بجای من
دور دریاچه قدم می زند