من از درد ِ اینکه نباشی ، پُرم
خیالم تمام تنش زخمیه
کجای ِ دلم جا بدم این غمو؟
تماشای این زخم ، بی رحمیه …