پرواز
من اگر در همه عمر
بوته قاصدکی بودم
زنجیر به پای
مرغ رویائی اندیشه ام اما ، چون ابر
تا فراموش ترین مرز اقالیم جهان بال گشود

ای عقاب پیر!
پر پرواز اگر نبود
سر پروازت بود.
—————

میعاد
پیراهن سپید
با قطره های خون
در خارزارها

زیباتر از فرشتگان خدا
در ابر ها

ایا کدام دختر عاشق
آنجا تمشک چید؟

کویری

دریا می میرد
اما
خاطره ی طوفان
با شن ها
می ماند

یخبندان
وقتی که شعله های فروزان دوستی
در سنگ چین چشم کسی نیست
سرد است کلبه های تحمل