به در که می زند

شیهه می کشد اسب پنجره

هراسان می رمد آهو

می لرزد هوای خانه

می گویم:

نترس دلک بیقرارم /نترس

پشت در

پلنگ نیست

پروانه است

می آید دمی می نشیند

و بازمی پرد