بهش بگـــــی دوستش داری
پـــــررو میـــــشه و میــــره…

بهش نگی دوستش داری
نــــاامیــــد میشه و میره…

بهــــــش محـــبــــــت کنــــــی
خوشی میزنه زیر دلش و میره…

بــــهـــــــش مـــحبــــت نــــــکنـــــی
از یکی دیگه محبت میگیره و میره…

خــــلاصــــــه اومده که بره
خودتــــو خــســتــه نـــکن