میدانی؟
یک وقت هایی باید
روی یک تکه کاغذ بنویسی
تـعطیــــــل اســــــت!
و بچسبانی پشت شیشه ی افـکارت …