با اجازه از جناب میبدی . ئی میلتان را نداشتیم تلفنی هم موفق نشدیم ارتباط بر قرار کنیم
———————————————————————-

باتواین سیّاره،زیبا بود و نیست

جای این گندآبه،دریا بود و نیست

پیش‌تر،بر جای این بیغوله‌ها

جنگلی ازدور پیدا بود و نیست

خانهءما کو؟

ـ که بر بنیاد عشق ـ

نسل‌هادر کوچه بر جا بود و نیست

یادِمادر کن! که در اشراق و نور

هر سَحَرغرق تماشا بود و نیست

کوزه آبی،لقمه نانی،چشم سیر

مختصر رزقی،مهیّا بود و نیست

نرخ دل در کوچهءما سال‌ها

مثل یک فوّاره برپا بود و نیست

آن که بی ما بود و بر ما بود،هست!

یادآن کس کن که با ما بود و نیست