امروز
روزی خاکستری….
سوخته هایم را جمع می کنم
و به باد می دهم
تا در همه سو
وطنی برویانم