این صدای دیدار است

در جام خنده ام

گفته بودی در راهی