خاطرات مرگ اولم را مرور میکنم

گفته بودم از ابتدای سطر سوم

صلات بکشم

در حاشیه ی سفره ی جهان

جایی برای نشستن نبود

روزی قصه ای از مرا

مادران کوچک برای پدر بزرگ های آینده

خواهند خواند

قصه ی زنی که سایه اش کلاه شاپو می گذاشت