حرفم چارستون این در!

می خورد و باز تابش دیوار

گوشی نیست تا بشنود در بازگشت

حرف در دهان می چرخد

تفاله یعنی همین جن دربدر

کسی با صدای قبلی اش نیست

و آغاز این حرف بدون فردا

می ترسم ادامه پیدا کنم

دستی دراز کن

تا فا صله می دود

قفس شاید همین حرف باشد ؟!

تا فاصله !

دری ندارد برای باز شدن .
———————

۱۳۹۰ –اهواز