می‌گویم دوستت دارم
چون اعتراف مجرمی
از پیش آگاه
به عقوبت بی‌تخفیف خویش.

می‌گویم دوستت دارم
و وحشت مکنده‌ی یک خالی
به هزارتویی بی‌رویا، می‌کشاندم.