اطلس

تنت اطلس نرم جغرافیاست

همه فتحش می کنند

من قاره ، قاره کشفش کردم

***

شاعر

من یک شب تاریک شاعر شدم

شبی که ماه

در چاه عمیق فراموشی افتاده بود

– خیلی آسان –

طناب نازک خیالم را پائین انداختم

و او را بیرون آوردم

***

ردّ پا

دنیا سفره ی هفت سین بود

زندگی تنگ بلور

نشستم و زل زدم

به ردّ پای ماهی هائی

که تبخیرشده بودند.

***

فدا کاری

از درختانی که کاغذ شدند
تشکر می کنم
اگر به خاطر فداکاری آن ها نبود
معنای زیرین مرگ را
در آگهی های ترحیم نمی فهمیدم.
***
برگرفته از کتاب
زمستان معشوق من است