نشئه شراب بهار است
نرگس مست چشمانت
*

گردش نگاه
نجوای قلب است
به من نگاه کن
*

بال های بسته
پر از شوق پرواز است
*

ترنم طپش های قلب
صدای پای عشق است
*

بوسه ات کال بود
رسیده اش را نداری

*