author
شادانه

هم شادى کاشى هاى اصفهان
هم شراب شیطان نیشابور است،
این بامداد بهارى،
که چکه چکه مى چکد
بر بال بنفشه ها

***

بهار آبیدر

باران که بودم
یک بار چکیدم
بر برگ هاى یک شقایق
در کردستان.
حالا سال هاست
من و آبیدر
با هم بهار مى شویم.

***

نوروز آمد

ازپیاله ی نورانی نارو
درنایی آب می نوشد
و باد برایش
تنبوری خوشبو می نوازد.

***

بهاری

این لاله را
کدام خدا
با مُشک و می
نقاشی کرده است!
***

سبز باشید

نازنین!
روزگار قیام سبزه ها
طلوع بنفشه ها
رستاخیز جان و جهان
بر شما شاد و شاد و خجسته باد
بادا باد بر میهنمان صلح و آزادی.