یک عاشقانه زیبا

به سراغت می آیم با سبدی که چیده ام همه اش گلبوته های بوسه.

به سراغت می آیم بی اگر، با عشقی صد چندان

به سراغت می آیم با موهایم که پر از تارهای نوازش ِ انگشتانت است

به سراغت می آیم با چشمانی که از برق درخشان مهربانی تو زیبا گشته

به سراغت می آیم

بی اگر

با وامی که از مجنون گرفته ام
صد قلب دیوانه ی تو