از کتاب ” دریا در فنجان “

گرمی عزائی کهنه
وامدار
هیزم حماقت است
***
سیل
فرزنده حرامزاده
باران است
***
هوس
بر هر شاخه ای
نمی روید
***
گردش نگاه
نجوای قلب است
***
سر کبک
برف را
رو سیاه کرده است
***
همیشه
پیامد قهر
پشیمانی نیست
***
بوسه ای ناب و عاشقانه
روزه ام را
در هم شکست
***