خبر ها پشت سر هم می رسند

تیزتر از باد

پر شتاب تر از نور

ضجۀ توله خرس های سمیرُم

نالۀ درختان باغ روبرو و چنار های بلند تهران

سرایت کویر به شمال این قبله

پوکی مزمن استخوان سپیدار ها از سر به داران

تراوش شمشیر از دهان ها

و حکایت انسانی که ناگهان حیوان می شود

دیگر از عشق

از آزادی

از حقوق بشر

شعر و شعار نسازیم

نئاندرتال ها از ما انسان تر بودند

ای کاش نهنگ بودیم

دسته جمعی خودکشی می کردیم