سیصد و شصت و چهار روز ما کار کردیم
و
شما خسته شدید
سیصد و شصت و چهار روز ما کار کردیم
و شما برای استراحت به شمالی ترین
نقطه ممکن رفتید
سیصد و شصت و چهار روز
دست های ما زخمی شد
و شما هر روز دستبند های تازه تری را
در زندان هایتان
امتحان کردید
سیصد و شصت و چهار روز
مال شما ست
لا اقل
همین یک روز
روز جهانی کارگر
دست از سر ما بردارید
و به ما تبریک نگوئید!