نیلوفر

در من خیالش می دود دل را هوایی می کند
داند که تنهایم ولی او بی وفایی می کند
درشهراوگمگشته ای بی مبداء و بی مقصدم
وصلش ندیده دل چرا قصد جدایی می کند؟