عجب شوری بُوَد در دل که امشب یار می آید
گمانم خواب می بینم وَ او در عالم پندار می اید
تمام آرزویم هست دست شب نگیرد دامن فردا
شب یلدا وُمهتاب وُ انار بوسه ها با یار می آید