صلاحی

سالهاست
که از جزیره ی متروک
نامه ای را در بطری
روانه ی آبهای عالم کرده ام
اگر کسی عاشق باشد
می تواند کلماتم را بخواند
به هر زبانی
در هر سرزمینی
گاهی فکر می کنم
کسی می آید
و با همان شیشه
برایم شراب می آورد
.