عکس
۱-
آنکه پریان این دیاررا
دوست نمی دارد
هرگز!…
هرگز!…
نیزنمی تواند:
سرزمینی رادوست بدارد
من تورادوست میدارم
تمام سرزمینهای جهان رانیز…
ای جهان مقدس وسپیدوبی مرزم!
۲-
عاشقانی که
ازسوختن جسم می گریند
مویه شان
باران می شود
وزمین را
سرسبزمی کند
وباران عشق سرانجام!
جهان را
سبزخواهدکرد
می دانید؟؟!!
۳-
هرشب
گل های وحشی
درشعرهایم
به خواب می روند
آنی که شعرهایم رامی خواند
می گوید:
شعرهایت بوی دیدارمی دهند!
۴-
تو!
تنهابه این می اندیشی
که چگونه؟
یکدیگررادوست بداریم
امانازنین!
این رافراموش مکن
که دوست داشتن
به هیچ مسلک وآئینی