«خاوران»

وقتی که همدیگررا
می بوسیم
دریک سوی ازایران
به اسم:خاوران
هزاران عاشق پیشه را
مدفون درخاک می کنند
وبه حجم پروازیک کبوتر!
آسمان رامسدود
آه…درچه زمانه ای
عاشق شده ایم
وبایدکبوترعشق مان را
درین آسمان
به پروازدرآوریم؟!؟!
*****
۲-
«بوسه اناالحق»
خواستند:
بوسه ای را
به داربیاویزند
گل سرخ ای برشانه های بهار
به زردی گرائید
چوبه داری ازغمش 
کمراش خم گشت
جنگلی اندوه وماتم گرفت
بوسه نیز…
ازشوق دیداراناالحق
حلاج وارلب ترمی کرد
*****
۳-
«طرح»
جلاد!
طناب داررا
که آویخت
گل…
فریادبرکشید
پس رویش ماجوانه ها
چه می شود
*****
۴-
«طرح»
اعدامی!
ازچوبه دارش
تنهابهاری
غرق درشکوفه
طلب می کرد
*****
۵-
«طرح»
اعدام که شد
فرزنداش!
ازچوبه دارش
قلمی ساخت
وسپس شعری
علیه اعدام نوشت
*****
۶-
«طرح»
شقایق هارا
که بدارآویختند
دیگرگلستان
هیچ میل به شکفتن نداشت
*****
۷-
«کاش می شد»
کاش می شد
همه پرندگان درقفس را
مست…مست کرد
تاکه دراوج خیال
درآسمان تلوتلوبخورند
شانه به شانه های ستارگان بزنند
وبه سلامتی این شکوفه های ستارگان
پیاله…پیاله به هم زنند
وبه این شورومستی 
فارغ ازقیل وقال هستی
آی…آی بخندند بخندند
وزیباترین گوشواره هارا
به گوش این شکوفه هابیاویزند
*****
۸-
«طرح»
طرح
کسی که همیشه می خندید
سرانجام!
موج موج خنده هایش را
زیر گلهای خاوران 
 پیداکردند

۱۲۵۴۰۷۸۹_۹۱۷۴۱۴۲۷۱۷۰۷۴۸۹_۲۸۲۲۱۵۴۱۲۶۵۱۸۱۴۱۵۱۰_n.jpg