%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%ac%d9%86%d8%aa%db%8c-%d9%85%d8%ad%d8%a8
چون شمع شب گذشته، شبی در سکوت محض

چشمی به هم نهاده و خاموش می شوم
گم می شوم، میان هیاهوی زندگی
از یاد روزگار، فراموش میشوم
روزی، که برگهای گل خشک دفترم
بعد از خزان عمر من افتد به دست باد
شاید، که بیت شعری از این کهنه برگ ها
یک دم دوباره، نام مرا آورد بیاد