مهت
شکسته شدن بغض
در هذیان گلوی عاطفه
تب دعوت بی پاسخ
تب فرار قرار
تولد فاصله
گریه زنی آبستن

پژواک بی بازگشت
زنی آبستن است
آبستن تنهایی