مخاطبان عزیز و بزرگوار
سالهاست که از همکاری ارزشمند استاد احمد قندهاری در رسانه گذرگاه مطلع هستید واز نوشته های ابشان استفاده کرده اید
اینک با چهره دیگری از ایشان در جامه شعر آشنا می شوید


من گم شده ام

از کجا آمده ام یادم نیست

از حاشیه ی دور دست یک رود زلال

یا که از دامنه ی کوه سر سبز بلند

شاید از جنگل انبوه پر از دار و درخت

یا که از دشت وسیع بی آمد و رفت

از درون دل غار های تاریک زمان

لخت و بی کس ولی پر زور و توان

از کجا آمده ام ؟

و اینک در این وآدی فقر و فساد

و در این دشت دروغ و تزویر

که رود را به جرم زلالی

و کوه را به جرم استواری

و شکوفه را به جرم زیبایی

به بند کشیده اند من گم شده ام

های مردم که شما همچو من اید

من گم شده ام

ندیدید مرا ؟