هر چند فریدون مشیری می گوید:
دیگر شراب هم جز تا کنار بستر خوابم نمی‌برد
ولی از آنجائیکه گاه نیاز داریم تا رخوت می
 حد اقل تا بستر خواب ادامه داشته باشد
استاد ” کاوه ” در یک رباعی زیبا توصیه می کند:
ساقی این ته استکان هایت نمی گیرد مرا
لطف کن از دور بعدی پیک لیوانی بریز
نه شراب روس می خواهم نه جنس ارمنی
از همین سگ مزه های تلخ ایرانی بریز