مهتاب

تورا هر روز
بیشتر
از دیروز
دوست دارم

بیرحمی …
ممکن است
این عاشق سابقه دار را
سخت در آغوشت محاکمه کنی.

.