گرگین

لذتِ سکوت
در ازدحامِ سیاهى
اندازه میکنم
ذراتِ نور را
در ازدحام مبهمِ اندوهِ گیج و منگ
پیغامِ عشق را
پیمانه میکنم
با اینهمه تراکمِ اصواتِ جان گداز
من لمحه اى سکوت
بر گوشِ جانتان
تقدیم میکنم .