مهرداد-اکبری
نه تخت واژه
نه تاج چکامه ،
فقط مرا به زادرود پر علاقه ی خودم برگردانید!
نه دیهیم دریا
نه سینه ریز ثریا ،
فقط مرا به خانه ی خراب خودم برگردانید-
نه سهمی از سیب حوا
نه فهمی از گندم دانا ،
فقط مرا به گهواره ی شکسته ی خودم برگردانید!
نه التفات آسمان
نه شفاعت شما ،
فقط می خواهم به ترنم تنهایی خویش برگردم.