در این تاریکی مطلق
کدامین چشمه را می جوئی؟
آن آب افسانه ای
که فقط یک شاهد دارد
سواران زیادی را
به بی راهه کشانده است.
اسکندر را
فتح آسان به ظلمات کشاند
و بیهوده!
به دنبال
آنچه می یافت نشود
چه رکاب ها که سائیده شد
این آب
همانقدر افسانه است
که
” خضر ”
آن تنها شاهد