صبر کن عشق زمین گیر شود بعد برو
یا دل از دیدن تو سیر شود, بعد برو
تازه در خانه دل ,جاى تو آرام گرفت
صبر کن ,دل ز تو دلگیر شود, بعد برو
لحظه اى باد تو را خواند که با او بروى
تو بمان تا به یقین دیر شود, بعد برو
صبر کن طفلک نوخاسته ى عاشقیم
زندگانى کند و پیر شود, بعد برو
تازه از راه رسیدى, به سفر فکر نکن
باش تا وقت سفر دیر شود, بعد برو
صبر کن تا به نهان خانه ى ایمان و وفا
ذهن با وسوسه درگیر شود بعد برو
باش تا مرگ, که دور از تو به او مشتاقم
برسد از ره و تقدیر شود, بعد برو
تازه عاشق شده ام من, به دلم رحمى کن
باش, اگر عشق زمین گیر شود, بعد برو
اى کبوتر به کجا؟ یک دو نفس صبر بکن
آسمان پاى پرت پیر شود, بعد برو
باش با دست خودت آینه را پاک بکن
نکند آینه دلگیر شود, بعد برو
یک نفس, حسرت لبخند تو را مى بارد
خنده کن, عشق نمک گیر شود, بعد برو
تو اگر کوچ کنى, بغض خدا مى شکند
صبر کن گریه به زنجیر شود, بعد برو
خواب دیدى شبى از راه سوارت آمد
باش تا خواب تو تعبیر شود, بعد برو
____________________________